Kompletní propozice

Obecné podmínky, technické předpisy a propozice AMATER CUP 2023


1. Šampionát a závod
 

1.1. Amater Cup je seriál (dále jen šampionát) automobilových závodů (dále jen závod) pro amatérské závodníky (dále jen jezdce), na uzavřených tratích závodních okruhů (dále jen tratě) s automobily (dále jen soutěžní vozidla), pořádáný v rámci dobrovolné nekomerční aktivity.

2. Jezdec

2.1. Závodu se může účastnit pouze amatérský jezdec, profesionál má start povolený pouze se souhlasem ředitele závodu a bez možnosti účastnit se závodu resp. seriálu v rámci bodového hodnocení. 

2.2. Jezdce může být pouze osoba, která dosáhne nejpozději v den registrace osmnácti let věku a je držitelem řidičského oprávnění skupiny B. 

2.3. Jezdec je povinen zaregistrovat se na internetových stránkách www.amatercup.cz, veškeré údaje musí být pravdivé a úplné. 

2.4. Jezdec se zavazuje, že bude dodržovat všechna ustanovení, obecné podmínky a předpisy Amater Cupu. 

2.5. Jezdec se závodu účastní s vědomím, že jeden pouze na vlastní riziko, že musí rychlost vozidla a vůbec veškeré své chování podřídit svým schopnostem, zkušenostem, povětrnostním a dalším souvisejícím podmínkám. 

2.6. Jezdec vždy bere jako prioritu bezpečnost svou i okolí jako nadřazenou nad vším, i nad dobrým časem a nejlepšími výsledky. 

2.7. Jezdec před závodem podepíše prohlášené o odpovědnosti. Bez tohoto prohlášení nemůže být do závodu či šampionátu připuštěn. Jezdec je obeznámen a souhlas í s tím, že zdravotnické a hasičské složky nejsou na akcích AmaterCupu přítomny, jejich zásah probíhá na základě obecného telefonického oznámení na čísla 150 či 155.

2.8. Jezdec musí mít v závodě nasazenou ochrannou přilbu. Bez této není vjezd na dráhu možný.

2.9. Jezdec může mít v soutěžním vozidle spolujezdce. Ten musí mít také v závodě nasazenou ochrannou přilbu, musí být uveden jmenovitě v prohlášení o zodpovědnosti a musí toto prohlášení také podepsat. 

2.10. Jezdec má přísný zákaz brát do soutěžního vozidla spolujezdce, který nebyl nahlášen a zapsán, pokud to učiní, bere veškerou odpovědnost za spolujezdce na sebe a může být za toto bez náhrady na vrácení startovného vyloučen ze závodu. 

2.11. S jezdcem může být v soutěžním vozidle pouze jeden spolujezdec na předním sedadle, zadní sedadla musí být volná. 

2.12. Jezdec i spolujezdec nesmí usednout do soutěžního vozidla po požití alkoholu, omamných látek nebo ve špatné tělesné či duševní kondici.

2.13. Vjet na závodní dráhu a řídit auto může pouze jezdec, nikoli spolujezdec, ten nebude v roli řidiče na dráhu vpuštěn.

2.14. Pro identifikaci jezdce slouží identifikační páska specifické barvy, kterou dostane jezdec při registraci na ruku a je povinen ji nosit, bez ní nebude vpuštěn jednak na závodní dráhu, tak také do zázemí a cateringu. Pro identifikaci jezdce slouží identifikační pásky odlišné barvy než má jezdec – ta opravňuje spolujezdce k jízdě v autě na dráze (ne k jeho řízení) a pro pohyb v místech v areálu dráhy tomu určených.


3. Registrace 

3.1. Registrace na internetových stránkách www.amatercup.cz je první a povinnou součástí procedury nutné k přihlášení do závodu a šampionátu. 

3.2. Veškeré údaje musí uvedené v registraci musí být pravdivé, v opačném případě může být jezdce kdykoli vyloučen bez náhrady ze závodu a šampionátu. 

3.3. Přijetí registrace do AmaterCupu je zcela a výhradně na řediteli závodu, ten může registraci bez udání důvodu zamítnout. 

3.4. Pokud jezdec záměrně zatají nebo pozmění data požadovaná pro registraci, nebude připuštěn do závodu a to i tehdy, když zaplatil startovné. To pak propadává ve prospěch promotéra bez náhrady a možnosti odvolání či protestu.

3.5. Pořadatel šampionátu neeviduje a neshromažďuje osobní data jezdců. Údaje pro registraci slouží pouze pro samotné přihlášení a zařazení do jednotlivýh tříd v závodě, a na místě akce pro sestavení výsledkové listiny dle dosažených časů, data nejsou nijak ukládána a archivována, a s datem pořádání závodu jsou smazána.

3.6.Promotér může bez udání důvodu odmítnout jakoukoli registraci. Startovné činí 4.990 Kč bez DPH.

3.7. Na základě registrace a přijaté platby startovného budou jezdcům přidělena startovní čísla. Ta jsou vydávána vždy před každým závodem, jejich přidělování má v kompetenci ředitel závodu a proti přidělenému číslu se nelze odvolat nebo podat protest.

4. Odstoupení ze závodu 

4.1. Jezdec může odstoupit kdykoli ze závodu, je povinen toto ale neprodleně ohlásit promotérovi, resp. řediteli závodu. Místo časů ze závodů, které jezdec neabsolvoval, včetně toho, který nedokončil, mu bude zapsán za každý neodjetý závod jednotný čas 4:00:000 minuty. 

4.2. Odstoupením ze závodu zaniká jezdci nárok na umístění či na ceny, pokud by i přes náhradní časy měl na toto nárok. 

4.3. Odstoupením nevzniká jezdci nárok na vrácení startovného.5. Soutěžní vůz 

5.1. Soutěžním vozidlem se rozumí jakékoli sériové auto schválené pro provoz na pozemních komunikacích s platnou technickou kontrolou a v odpovídajícím technickém stavu, s benzínovým motorem. Nebo jakýkoli jiný automobil bez registrační značky a technické kontroly, který po předchozí dohodě zaregistruje promotér na akci. 

5.2. Technický stav soutěžního vozidla posuzuje před závodem ředitel závodu a může soutěžní vozidlo do závodu nepřipustit, shledá-li ho v takové kondici, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví a majetku. Nárok na vrácení startovného v takovém případě zaniká bez náhrady. V případě vozu bez registrační značky či platné technické kontroly je na jezdci, aby sám včas tuto skutečnost oznámil pořadateli a včas s ním vyřešil to, zda toto vozidlo vyhovuje podmínkám pro start. 

5.3. Soutěžní vozidla jsou dělena do jednotlivých tříd podle objemu motoru, výkonu a hmotnosti. U objemu dochází k přepočtu přeplňovaných motorů koeficientem cca 1,5 dle typu přeplňování. Promotér může auta přeskupit v rámci vytvoření lepší objektivity nebo udělit časový hendikep. Pořadatel může v rámci zajištění co největší vyrovnanosti a objektivity zařadit jakékoli vozidlo do libovolné kategorie, proti tomuto nelze podat protest či se odvolat.

třída A
základní třída – obvykle od objemu 0 litru do objemu cca 1,5 litru
(např. Škoda 1000, Škoda 105, atd.)

třída B
nižší střední třída – obvykle od objemu 1,5 litru do objemu cca 1,9 litru
(obvykle kompaktní vozy typu základní Honda Civic, Citroen Saxo, atd.)

třída C
střední třída – obvykle od objemu 1,9 litru do objemu cca 2,8 litru
(např. Honda Integra, Clio RS, BMW 325, BMW 328, …)

třída D
vyšší střední třída – obvykle od objemu 2,8 litru do objemu cca 3,5 litru
(typicky ostré hatchbacky 2WD jako Golf GTI, Focus ST, dále Subaru Impreza GT, …)

třída E
nejvyšší třída – obvykle od objemu 2,8 litru do objemu cca 6,0 litru
(typicky ostré vozy 4×4 typu Subaru STI, Lancer Evo, Audi RS, BMW M135ix, BMW M3 3,2l a výše, Ford Mustang, …)

třída F
kategorie lightweight – vozy nízkou hmotností, obvykle méně než 1000 kg
(např. Kaipan, Caterham, Formule, KTM XBow, Ariel, atd.)

5.4. Pro vozy s jiným než tradičním benzínovým motorem (diesel, elektro, hybrid, vodík, atd.) není vypsaná kategorie, tyto vozy se mohou účastnit závodu, ale bez zařazení do třídy a nároku na umstění nebo může, pokud by jejich koncepce pohonu zcela vybočovala mimo vypsané kategorie, promotér registraci takového vozu odmítnout (viz. bod 3.8.). To samé platí pro speciály, které svým výkonem, resp. jízdními schopnostmi zcela vybočují z daných kategorií.

5.5. Obecně platí, že zařazení vozů do kategorií probíhá dle logiky poměru objemu, výkonu, hmotnosti, typu pohonu, po technické přejímce.

5.6. Na některých závodních okruzích platí omezení ohledně hlučnosti, týká se všech vozů upravených nad sériový, původní stav (laděné motory, výfuky, atd.), specifika jednotlivých závodních okruhů se řídí Zvláštním ustanovením vypsaným před každým závodem.


6. Start, hodnocení, výsledky a ceny 

6.1. Startuje se v jednotlivých skupinách dle startovních čísel, ta jsou přidělována podle pořadí u registrace. Pořadí skupin tak, jak startují za sebou, je A-B-S-D-E-F u prvního závodu, u každého dalšího závodu se posunuje první skupina na poslední místo, čili u druhého závodu se po skupinách jede B-C-D-E-F-A a u dalšího závodu se opět o místo posouvá. 

6.2. Jezdec je povinen sledovat pořadí startovních čísel ve skupině a být včas na startu v okamžiku, kdy má podle startovního čísla vjet na dráhu. V případě nedostavení se na start je jezdec z jízdy diskvalifikován, je mu přidělen čas 4.00.00 a náhradní jízda na konci závodu, která se do hodnocení nezapočítává. výjimkou je technický problém, který je důvodem při včasném nahlášení pořadateli k náhradní měřené jízdě.

6.3. V každém závodě jsou vyhlašována nejlepší tři místa z každé skupiny. Stanovení výherců probíhá podle nejlepších zajetých časů tak, že se sečtou všechny zajeté časy za daný závod a nejlepší, tedy nejkratší celkový čas vyhrává. Pokud by došlo ke shodnému času u více jezdců, lepší je ten, který zajel první kolo (druhé a další při opětovném nerozhodném hodnocení) v lepším čase. 

6.4. Jezdec si nemůže nárokovat žádnou konkrétní cenu. Pokud jsou ceny v závodě nebo seriálu udělovány, tak jejich rozdělení je vždy pouze v kompetenci pořadatele.

6.5. Podle výsledků  každého závodu jsou udělovány body do seriálu. Vítěz závodu získává deset bodů, druhý osm, třetí šest, čtvrtý čtyři a pátý dva body.

6.6. Po všech sedmi závodech budou vyhlášení nejlepší jezdci ve všech kategoriích za celý seriál, vítězem seriálu se stane ten, kdo bude mít nejvíce bodů. V případě stejného počtu celkového součtu bodů se vítězem stává ten jezdec s vyšším počtem prvních, resp. druhých míst v jednotlivých závodech.

6.7. Jezdec může během závodu měnit auta napříč kategoriemi, popřípadě pořadatel může vypsat další kategorii (např. lightweight, veteran, women, atd.). Body se pak udělují podle výše uvedeného schématu 10-8-6-4-2, započítávají se jezdci na jeho jméno bez ohledu na kategorii a do celkové hodnocení spadá jezdec do kategorie, ve které odjel nejvíce závodů (v případě shodného počtu odjetých závodů v několika kategoriích rozhoduje o přidělení kategorie pořadatel).

6.8. Podmínkou pro převzetí ceny za celkové výsledky v šampionátu je účast minimálně na dvou závodech, resp. v rámci těchto dvou závodů na posledním závodě a osobní účast na při závěrečném ceremoniálu. Pořadatel si vyhrazuje právo jezdci, který se na předávací ceremoniál nedostaví, cenu nepředat. Jezdec nepřijde o body a své umístění, pořadatel však není povinen cenu, kterou si jezdec nepřevzal, po ukončení ceremoniálu dále schraňovat.

6.9. Cena za šampionát nelze vymáhat právní cestou, nelze ji požadovat kompenzovanou v penězích a nelze ji jezdcem po pořadateli vymáhat po ukončení předávacího ceremoniálu a dále, viz bod 6.8. Nevyznednutá cena propadá a může být použita pro jiného jezdce, benefiční účely, atd. Nárok jezdce na (nevyzvednutou) cenu s ukončením posledního podniku zcela zaniká.


7. Protesty


7.1. Protest může podat pouze jezdec. 

7.2. Protest může být podán pouze na jezdce nebo na soutěžní vozidlo, vždy jen v aktuálním závodě. 

7.3. Protest musí být podán pouze písemně k rukám ředitele závodu a to vždy do deseti minut po ukončení závodu. 

7.4. Při podání protestu je protestující povinen složit částku 3000 Kč k rukám ředitele závodu jako kauci, která v případě neoprávněného protestu bez náhrady propadá promotérovi. 

7.5. Protest musí být vyřešen do konce závodu, ve kterém byl podán a proti verdiktu ředitele závodu, který o protestu rozhoduje, není odvolání.

8. Časomíra a startovní procedura 

8.1. Jezdec musí být připraven v okolí startu v řadě jezdců podle startovních čísel, pokud jezdec nenastoupí na start v uvedeném pořadí, bude penalizován viz bod 6.2. 

8.2. Nenastoupí-li jezdce vůbec v čase dané rychlostní zkoušky na start vůbec, nebo pokud nedojede do síle po startu rychlostní zkoušky, bude mu zapsán výsledný čas 4:00:000 minuty. 

8.3. Na časomíru nelze podat protest a zveřejněné výsledky jsou definitivní.

8.4. Startovní procedura může být upřesněna ve Zvláštním ustanovení nebo v Rozpravě k danému závodu.

8.5. Startovní procedura probíhá systémem letmého startu. Jezdec je vpuštěn na závodní dráhu do zahřívacího kola. Po jeho ujetí je na dráze zastaven traťovým maršalem, následně mu je udělen pokyn k jízdě. Po rozjezdu v řádech metrů projíždí jezdec fotobuňkou časomíry a tím sám spouští měření času. Zajede první měřené kolo, projede kolem maršála, který signalizuje „ještě jedno kolo.“ Jezdec zajede druhé měřené kolo, projede časomírou, maršál signalizuje šachovnicovou vlajkou „cíl“ a jezdec ihned sjíždí z dráhy. Auto dochlazuje v boxech nebo na přilehlých komunikacích a ne v dalším kole na dráze, tam už danou chvíli jezdí jezdec s dalším startovním číslem.9. Signalizace a chování na trati 

9.1. Jezdec vždy poslouchá pokyny pořadatelů. Při porušení pokynů pořadatelů, Obecných podmínek nebo Zvláštního ustanovení, stejně jako při prohřešku proti fair-play a sportovnímu chování může být jezdce ze závodu či šampionátu vyloučen bez náhrady na vrácení startovného a bez možnosti získat ceny i při dosažení výsledků, které by mu zisk cen zaručovaly. 

9.2. Obecně se považuje signalizace žlutou vlajkou za varování a pokyn ke zvýšené opatrnosti, ke snížení rychlosti a návratu do depa se zvýšenou opatrností. 

9.3. Červená vlajka je signálem k okamžitému zvolnění tempa, ukončení rychlostní zkoušky a buď návratu do depa a nebo podle pokynů pořadatelů k setrvání na trati v zastaveném vozidle, pokud by na trati byla překážka, kterou nelze objet. 

9.4. Závod je (znovu) odstartován buď zelenou vlajkou, šachovnicovou vlajkou nebo signálem GO. 

9.5. Na trati je přísný zákaz zastavovat, couvat, otáčet se, otvírat okna vozidla či dveře. 

9.6. Pokud dojde vlivem jízdní chyby k otočení soutěžního vozidla do protisměru nebo k zastavení vozidla, jezdec buď ihned vozidla vrátí do původního směru a pokračuje dál v závodu – to pouze pokud může toto udělat bez ohrožení jezdce, který startuje za ním. Anebo zapne varovné blinkry a zůstane stát na místě a nechá jezdce s následujícím startovním číslem projet a následně pak pokračuje v závodu. V cíli nahlásí, že byl předjet. 

9.7. Pokud zůstane jezdec se soutěžním vozidlem stát na trati a nemůže pokračovat dál, zapne varovné blinkry a počká, až dorazí na místo pořadatelé a problém začnou řešit. Pokud by soutěžní vozidlo stálo v místě, kde by bylo ohroženo zdraví, bezpečí nebo životy jezdce. Jezdce vystoupí a okamžitě odejde do bezpečné vzdálenosti od trati. Zůstane v bezpečné vzdálenosti a počká na pořadatele. 

9.8. Pokud při měřené jízdě dojde k dojetí jednoho jezdce druhým a narušení měřeného kola, opakuje se komplet celá jízda, Proti tomu nelze podat protest.

9.9. Při tréninku je přísně zakázáno vzájemné závodění, je zakázána jízda v protisměru, tím se rozumí i pálení pneumatik kroužením dokola, je zakázáno driftování (jízda smykem). Toto může byt důvodem k okamžitému vyloučení z akce.

9.10. K signalizaci může být použita informační tabule v kombinaci se žlutou vlajkou. A to v několika formách, např. jako číslo jezdce plus nápis „depo“ pro pokyn, aby jezdec s daným číslem neprodleně opustil závodní dráhu a zajel do depa. Anebo jako číslo jezdce plus symbol šipky pro uvolnění dráhy rychlejším vozům, tzv. předjetí.10. Depo a chován v servisní zóně 

10.1. Jezdec plně zodpovídá za chování své, svého spolujezdce a týmu, udržuje pořádek, veškerý věci a vybavení, včetně odpadu, které přivezl na závod, také sám odveze a uklidí. Porušení může být pokutováno penalizací, vyloučením ze závodu či šampionátu nebo finanční pokutou do výše 5000 Kč. 

10.2. Maximální povolená rychlost soutěžního vozidla v prostorech závodu je 30 km/h. Pokud jezdce způsobí svým vozidlem nějakou škodu na osobách či na majetku, je považován za viníka celé záležitosti a takto bude celá věc předána Policii ČR. 

10.3. Způsobí-li jezdec svým soutěžním vozidlem škodu na jiném soutěžním vozidle, bez prošetřování skutečnosti budou oba jezdci bez možnosti odvolání vyloučeni ze závodu bez náhrady startovného a finanční vyrovnání za poškození si vyřeší sami mezi sebou. 

10.4. Pokud jezdec způsobí svým chováním škodu na majetku či vybavení závodního okruhu, na místě podepíše protokol o tomto s ředitelem závodu, a zaváže se k tomu, že škodu uhradí ze svých prostředků. Pokud je škoda natolik vysoká, že škodu nemůže jezdec uhradit na místě, podepíše směnku na částku, kterou stanoví ředitel závodu. 

10.5. Je zakázáno pracovat na vozidle, opravovat ho a upravovat bez ochranné plachty. V případě znečištění platí stejné podmínky jako v bodě 10.4. 


11. Identifikace jezdce

11.1. Při registraci na akci bude jezdci (i spolujezdci) předána identifikační páska či karta. Jezdec (spolujezdec) je povinen tento identifikační znak nosit – bez něj mu nemusí být umožněn přístup na dráhu, do zázemí, boxů, prostor s občerstvením. Promotér může toto nařízení v rámci dané akce změnit či zrušit.12. Harmonogram a program závodu 

12.1. Harmonogram jednotlivých závodů je vypsán na webu pořadatele v Kalendáři závodů. Závodní den je koncipován tak, že po registraci jsou volné jízdy a po polední pauze se jedou měřená kola. Jejich počet je vždy vypisován na daný závod, obvykle 2 x 2 nebo 3 x 2.

12.2. Platí veškerá ustanovení promotéra závodu, i ta ústní, vyhlášená vždy při zahajovací rozpravě před závodem. 

12.3. Harmonogram a program závodu se řídí Zvláštním ustanovením a Rozpravou na daný závod. 

12.4. Harmonogram se může bez předchozího ohlášení měnit, změny budou v takovém případě vypsány na informační tabuli nebo vyhlášeny ústně promotérem. 13. Technické předpisy 

13.1. Jezdec i spolujezdec musí použít při závodě ochrannou přilbu a musí být připoutaní bezpečnostními pásy. 

13.2. Jsou zakázány jakékoli úpravy na vozidle, které by mohly vést k poranění osob nebo poškození majetku. 

13.3. Soutěžní vozidlo musí mít na trati uzavřené dveře a okna. 

13.4. Na soutěžním vozidle musí být podle instrukcí pořadatele viditelně nalepena nebo napsána startovní čísla. 

13.5. V prostoru kabiny soutěžního vozidla nesmí být žádné volně ložené předměty, které by mohli způsobit zranění nebo škodu na majetku.

 14. Tresty a penalizace 

14.1. Jezdec může být penalizován nebo potrestán za nesportovní chování v průběhu závodu a šampionátu. Za poškození dobrého jména závodu a šampionátu, za špatné vyplnění registrace, nedostavení se k rozpravě nebo odmítnutí technické přejímky. Za porušení Obecných podmínek a technických předpisů. Za porušení Zvláštního ustanovení. Za nedostavení se k vyhlášení výsledků. Za jiné přestupky netýkající se soutěžní části závodu či šampionátu. 

14.2. Výpis trestů. 1. výstraha 2. výstraha + pokuta 500 Kč 3. výstraha + pokuta 1000 Kč 4. vyloučení ze závodu bez nároku na vrácení startovného a ceny 5. vyloučení ze závodu bez nároku na vrácení startovného a ceny + pokuta 2000 Kč 6. vyloučení z celého šampionátu + plus pokuta 2000 Kč

14.3. Finanční tresty jsou splatné okamžitě ve chvíli udělení. Pokud jezdec odmítne pokutu uhradit, bude potrestán podle bodu 4. v odstavci 14.2. 15. Další ustanovení 

15.1. Ke každému závodu je vypsáno Zvláštní ustanovení nebo Podmínky, které musí jezdec i spolujezdec podepsat. 

15.2. Jezdec je povinen sledovat informace od promotéra a řídit se těmito pokyny. 

15.3. Platí, že co není dovoleno, je striktně zakázáno. 

15.4. Platí přísný zákaz vstupování do prostoru tratě. Jezdci, spolujezdci a diváci se smí pohybovat pouze v depu, boxech na tribunách a parkovištích. 

15.5. Doplňování paliva je vždy v kompetenci jezdce. Nastoupení do závodu s nedostatkem paliva je považováno za hrubé porušení pravidel. 

15.6. Jezdec souhlasí s tím, že může být během závodu či šampionátu fotografován a natáčen na video, souhlasí také s tím, že promotér může následně tento materiál použít dle svého uvážení. 

15.7. Je zakázáno v místě závodu vystavovat, prodávat, nabízet či prezentovat značky a produkty firem a společností bez souhlasu promotéra závodu. Porušení tohoto bodu může být důvodem k okamžitému vyloučení ze závodu či šampionátu bez nároku na vrácení startovného a okamžité vykázání z místa závodu. 

15.8. Je striktně zakázáno na akcích AmaterCupu provozovat jakoukoli výdělečnou činnost (ať už jde o prodej zboží a služeb – fotografování za úplatu, natáčení videa, provozování tzv. taxi jízd – svezení za úplatu v autě na místě spolujezdce, pronajímání či půjčování aut za úplatu, atd…). Takové chování bude klasifikováno jako hrubé porušení těchto podmínek a povede k tomu, že účastník bude bez náhrady startovného atd. vykázán mimo areál a bude po něm požadována kompenzace v hodnotě pětinásobku ceny, za kterou své služby nabízel. 

15.9. Promotér závodu a šampionátu si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé z těchto změn či úprav. 

15.10. V rámci AmaterCupu jsou vypisovány i nezávodní akce, kurzy, školení. Na těchto platí tyto propozice, vyjma bodů týkajících se dělení vozů do tříd, bodování, atd.

15.11. Na všech závodních okruzích a polygonech platí přísnější a přísnější pravidla omezující hlučnost. Tato pravidla je třeba dodržovat, řidič překračující svým automobilem místní limity může být bez náhrady z akce vykázán nebo mu může být udělena pořádková pokuta. Pořadatel AmaterCup nenese odpovědnost za řidiče, kteří svým vozidlem překročí místní hlukové limity a nekompenzuje řidiči překračující limit náklady na startovné, dopravu či jakékoli jiné výdaje. Je na každém řidiči, aby si včas ověřil u provozovatele dráhy pravidla hlučnosti a tato, pokud se chce akce zúčastnit, dodržoval.

15.12. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění tyto Propozice, pravidla a podmínky změnit či doplnit.

Přejít nahoru